CoC-PSU จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนากำลังคน”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนากำลังคน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จัดบรรยายโดยวิทยาการภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญบรรยายในหัวข้อการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร ให้มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน ขั้นตอน กระบวนการวิธีการพิจารณาข้อเสนอโครงการของผู้ให้ทุนสนับสนุน โดยมีอาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฟังบรรยายดังกล่าว จำนวน 20 ท่าน