อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมเสวนางานวิจัยในงาน The 5th Symposium on Asia AI (Collective AI: Design and Creation)

ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญร่วมเสวนางานวิจัยในงาน The 5th Symposium on Asia AI (Collective AI: Design and Creation) จัดโดย Asia AI Institute, Faculty of Data Science, Musashino University จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ College of Art, Media, and Technology มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN)  ภายในงานดังกล่าว ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ นำเสนอในหัวข้อ ” Andaman Token: Blockchain Adoption in the Tourism Industry ” และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ นำเสนอในหัวข้อ “Conceptual Analysis and Proposal Towards Marine Garbage Collection in Phuket, Thailand”