CoC-PSU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา Assessment of Course Learning Outcomes (CLOs)”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา Assessment of Course Learning Outcomes (CLOs)”โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ณ ห้องประชุม 6202 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ให้สอดคล้องและช่วยผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอน และกำหนดวิธีการวัด การประเมินผล CLOs ของรายวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม