CoC-PSU มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ขาดแคลน) และทุนอาหารกลางวัน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน โดยมีนักศึกษาได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 13 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท โดยแบ่งเป็น
ทุนทั่วไป (ขาดแคลน)
ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 4 ทุน
ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 6 ทุน
.
ทุนอาหารกลางวัน
ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 6 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 6 ทุน