นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวคิดเชิงนวัตกรรม (SDGs Project Showcase) ในงาน Smart Sustainable Development (SSD) 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานแนวคิดเชิงนวัตกรรม (SDGs Project Showcase) ในงาน Smart Sustainable Development (SSD) 2024 ในหัวข้อ “การจัดการค้นหาโลหิตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการบริจาคโลหิต (Blood Finding Management Using AI & Digital Platform for Donation)” ซึ่งนับเป็น 1 ใน 9 ผลงานระดับนานาชาติ โดยทีมนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1. นายเจษฎาพร น้อยจังหาร นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 3
2. นายวรเทพ วิญญัตติกุล นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 3
3. นายชญานนทร์ รอดแก้ว นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 3
การจัดการค้นหาโลหิตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการบริจาคโลหิต (Blood Finding Management Using AI & Digital Platform for Donation) เป็นแนวคิดในการส่งเสริมให้มีการรับบริจาคโลหิตเพื่อให้คลังโลหิตมีเพียงพอต่อการนำไปช่วยเหลือผู้อื่น โดยระบบจะมีฟังก์ชันแจ้งเตือนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมกระตุ้นให้ผู้บริจาคดูแลสุขภาพให้พร้อมในการบริจาคโลหิต และสามารถเลือกบริจาคโลหิตในสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง รวมถึงลดความยุ่งยากในขั้นตอนการบริจาคเพื่อสะดวกสำหรับผู้ใช้งานทุกคน
.
งานประชุมและแสดงผลงานโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอัจฉริยะ (Smart Sustainable Development: SSD 2024) เป็นกิจกรรมสำหรับเปิดโอกาสให้ผู้สนใจนำเสนองานวิจัยและโครงงานที่เน้นเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smartsust.org
———
Students from the College of Computing at Prince of Songkla University, Phuket Campus, have been selected to present their innovative project concept ( SDGs Project Showcase) at the Smart Sustainable Development (SSD) 2024
On February 14, 2024, students from the College of Computing at Prince of Songkla University, Phuket Campus, successfully passed the selection process to present their innovative concept at the Smart Sustainable Development (SSD) 2024. This project is one of nine international entries, represented by a student team from the College of Computing as follows:
1. Mr. JetsadapornNoijanghan Digital Engineering, 3rd year
2. Mr. Worathep Winyattikul Digital Engineering, 3rd year
3. Mr. Chayanon Rodkaew Digital Engineering, 3rd year
The “Blood Finding Management Using AI & Digital Platform for Donation” concept aims to support blood donations to ensure blood banks have an adequate supply for helping others. The system includes emergency notification functions, prompts donors to take care of their health for donation readiness, allows for easy selection of nearby medical facilities for donations, and simplifies the process to enhance user convenience.
Smart Sustainable Development (SSD) 2024 is a conference and project showcase event for the community of sustainable practitioners to present research works and projects with an innovation focus, and see what other organizations are doing in this space. Click here for further details: https://www.smartsust.org