กลุ่มนักศึกษาทุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Figma Workshop

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1.นางสาวธีร์สุตา ปานรงค์
2.นางสาวกัลยรัตน์ มากชัย
3.นายธนธัช ตั้งจิตนบ
4.นางสาวอาโป ทวนดำ
โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ​เป็นที่ปรึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Figma ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบทำงานร่วมกัน (Collaborative Interface Design) ช่วยให้เว็บไซต์มีความสวยงามและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ภายในกิจกรรมมีการแนะนำเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ต่าง ๆ การลงมือปฏิบัติจริง