CoC-PSU จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #7) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยทีมวิทยากร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เส้นทางอาชีพ ทักษะการเข้าสังคม ตลอดจนแนะนำการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกตัวแทนแต่ละสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะทำงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ของรุ่นที่ 7