CoC-NEWSLETTER VOL.025 นักศึกษา CoC กวาดรางวัลจากเวทีการแข่งขัน NSC 2018

ทัพนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต กวาดรางวัลจากเวทีการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่
20 (NSC 2018)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (NSC 2018) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งในการแข่งขันจะมีทั้งหมด 3 รอบ คือ รอบคัดเลือก รอบภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศ  โดยนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 28 โครงการ รอบภาคใต้ จำนวน 22 โครงการ  และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 11 โครงการ ซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในงาน “มหกรรม

ประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018) ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบจำนวน 6 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่
– โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) จำนวน 3 โครงการ
– โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ จำนวน 9 โครงการ
– โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 3 โครงการ
– โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) จำนวน 1 โครงการ
– โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 โครงการ
– การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จำนวน 2 โครงการ


โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)

รางวัล: รางวัลชมเชยระดับประเทศ มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลพิเศษ Smart Living Award by SiriVentures มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลพิเศษ อันดับ 3 (สำหรับโครงการที่ประยุกต์ใช้ NETPIE)  โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (IoT) จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลค่า 20,000 บาท
ทุนสนับสนุนโครงการและเข้ารอบชิงชนะเลิศ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายทศพล เหมนะ นายอุดม แนะแก้ว และนางสาวศราวดี พุดขาว
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการและเข้ารอบชิงชนะเลิศ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: ฟาร์มป่า
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายวรงค์รัชต์ มณีพันธ์  และนายณัฐวัตร ทองอร่าม
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. อภิชาติ หีดนาคราม

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการและเข้ารอบชิงชนะเลิศ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: หุ่นยนต์ปลูกผักสวนครัว
นักศึกษาผู้พัฒนา: นางสาวเมธินี เดชชัยยันต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.พัชรี เทพนิมิตร


โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการและเข้ารอบชิงชนะเลิศ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายศุภโชค หนูปาน นายจิรายุ ชิณวงศ์ และนาย Borey Sok
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการและเข้ารอบชิงชนะเลิศ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: เกมแบบเล่นตามบทบาทสำหรับข้อสอบปรนัย (MultiEX)
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายชนะชัย สิริพันธ์วราภรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการและเข้ารอบชิงชนะเลิศ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: โปรแกรมจัดตารางสอน
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายอานนท์ เทพโพธา
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.พัชรี เทพนิมิตร

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการมูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: ระบบลดคำฟุ่มเฟือยในข้อความภาษาไทย
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายธันวา ดาวกระจ่าง นายณัฐวุฒิ ลิขิตบรรณศักดิ์ และนายอภิชาติ คงจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการมูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: เซียนฟุตบอล
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายธนฉัตร เจียรนัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการและเข้ารอบชิงชนะเลิศ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: มากกว่าฟิตเนต
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายธนภัทร พันธุศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการมูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: เกมการใช้ถังดับเพลิง
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายศรัณย์ แตระกุล นายวทัญญู น้อยมา และนางสาวอันธิกา สังข์ประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.มณีเนตร พวงมณี

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการมูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: เกมสอนเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว
นักศึกษาผู้พัฒนา: นางสาวมณีเมธ พูลสวัสดิ์ นางสาวกุสุมา เมืองกาญ และนางสาวพิชชาพร ศรีสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.มณีเนตร พวงมณี

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการมูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับคนต่างชาติ
นักศึกษาผู้พัฒนา: นางสาวหทัยรัตน์ หนูไชยแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.อัมรินทร์ ดีมะการ


โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการและเข้ารอบชิงชนะเลิศ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: เกมช่วยในการเรียนรู้หลายภาษา
นักศึกษาผู้พัฒนา: นางสาวสุกัญญา ฤทธานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.อัมรินทร์ ดีมะการ

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: สื่อเรียนรู้แบบสะกดนิ้วมือภาษาไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
นักศึกษาผู้พัฒนา: นางสาวทราวดี สายมังคละ
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.กฤตศิลป์ ศิลานนท์

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: เทคโนโลยีเสริมจริงประยุกต์สำหรับผู้พิการทางหู
นักศึกษาผู้พัฒนา: นางสาวนิจนันท์ รอดสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.อัมรินทร์ ดีมะการ


โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 12,000 บาท และเข้ารอบชิงชนะเลิศ
โครงการ: ระบบจัดการที่จอดรถ
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายนิสิทธิ์ ปาละนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์


โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 12,000 บาท และเข้ารอบชิงชนะเลิศ
โครงการ: โมเดลจำลองการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายธีร์ธวัช เขียวพิลาภ   นายจิตรศิลป์ ฉิมแสง และนางสาวหทัยชนก อินทนิน
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 12,000 บาท และเข้ารอบชิงชนะเลิศ
โครงการ: ระบบจัดการเรียกใช้มัคคุเทศก์
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายกิตติณัฏฐ์ พราหมหันต์ นายวัชรกานต์ ศุภพฤกษ์ และนางสาวจุฑากาญจน์ แซ่ลิ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 12,000 บาท และเข้ารอบชิงชนะเลิศ
โครงการ: เมต้าสปอยด์ด้วยโปรโตคอลเฮชทีทีพี
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายพิสิฏฐ์ ทันศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: หุ่นยนต์ทรงตัว
นักศึกษาผู้พัฒนา: นางสาวสุทธิดา เทพสุทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ. พัชรี เทพนิมิตร


การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 12,000 บาท
โครงการ: หุ่นยนต์แก้ผลลัพธ์ลูกรูบิคอัตโนมัติ
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายธนพล นิลเขต
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.พัชรี เทพนิมิตร

รางวัล: ทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 3,000 บาท
โครงการ: การประยุกต์ใช้เทคนิค Machine Learning กับระบบตรวจจับการบุกรุกเครือข่าย
นักศึกษาผู้พัฒนา: นายณัฐพล ช่วยเกิด
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.อัมรินทร์ ดีมะการ