เอกสารที่เกี่ยวข้อง มหาบัณฑิต

- ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์

- แนวปฏิบัติการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ การจัดทำเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

- รูปแบบในการเขียนเอกสารอ้างอิง

- แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์

- แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

- การยื่นสอบวิทยานิพนธ์

- การยื่นสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

- คู่มือนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

- แบบฟอร์มข้อมูลการเดินทางผู้ทรงภายนอก

- แบบฟอร์มรับหน้าอนุมัติ

- ตำแหน่งต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม

>>ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563
>>ประกาศฯ เรื่อง การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
>>ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
>>ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
>>ประกาศฯ เรื่อง การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ลงวันที่ 2 มกราคม 2557

.

.

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา

  แบบฟอร์ม บว.

- บว. 1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

- บว. 1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

- บว. 2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

- บว. 2/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์

- บว. 3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

- บว. 3/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

- บว. 4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์

- บว. 4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

- บว. 4/2 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์

- บว.5/3 แบบประเมินคุณภาพของผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์

- บว. 6 แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- บว. 8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

- บว. 14 รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report)

.

  แบบฟอร์ม บศ.

- บศ. 1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

- บศ. 1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

- บศ. 2/2 ใบแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์

- บศ. 3 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

- บศ. 4/1 แบบขอส่งนิพนธ์ต้นฉบับจากผลงานวิทยานิพนธ์

- บศ. 5 ใบแจ้งผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์

.

  แบบฟอร์มคำร้อง

- คำร้อง 1/3 คำร้องทั่วไป

- คำร้อง 1/3 คำร้องทั่วไป (สอบวิทยานิพนธ์)

- คำร้อง 1/5 คำร้องทั่วไป

- คำร้อง 5 คำร้องการยื่นผลความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา

.

.

- แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

ทุนบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

Graduate Study Forms

- Position in form

Request Form for Travel Information of External Examiner

Request for get the Approval Page

.

.

-- GS Forms

- GS. 1 Request for Advisor and Co-advisor Appointment

- GS. 1/1 Request for Change of Advisor and/or Co-advisor

- GS. 2 Request for Thesis Proposal Approval

- GS. 2/1 Request for Thesis Proposal Amendment

- GS. 3 Request for Appointment of Thesis Examination Committee

- GS. 3/1 Request for Change of Thesis Examination Committee

- GS. 4 Request for Thesis Examination

- GS. 4/1 The Information of Publication of Thesis

- GS. 4/2 Request for Change of Thesis Examination Date

- GS 5/3 Form for Evaluating Quality of Thesis Involving Innovations or Creative Works

- GS. 6 Thesis Format Correction Form

- GS. 8 Request for Thesis Submission

- GS. 14 Originality Report (Submission with thesis and manuscript or publication) .

.

.

-- BS Forms

- BS. 1 Request for Appointment of Thesis Proposal Examination Committee

- BS. 1/1 Request for Change of Thesis Proposal Examination Committee

- BS. 2/2 Report on Thesis Proposal Edit

- BS. 3 Request for Change of Thesis Proposal Examination Date

- BS. 4/1 Request for submit manuscript of thesis

- BS. 5 Report on Thesis Edit .

.

.

-- RF Forms

- RF1  General Request Form

- RF. 1/3 General Request Form

- RF. 1/3 General Request Form (thesis exam)

- RF. 1/5 General Request Form

- RF5 Form: Submission of English language proficiency for graduation .

.

.

- Graduate School Dissertation Funding for Thesis