เอกสารที่เกี่ยวข้อง มหาบัณฑิต

- ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์

- รูปแบบในการเขียนเอกสารอ้างอิง

- การยื่นสอบวิทยานิพนธ์

การยื่นสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

- แบบฟอร์มข้อมูลการเดินทางผู้ทรงภายนอก

- ตำแหน่งต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม

- การจัดส่งเอกสารนักศึกษาทุนบัณฑิตศึกษา

-การอุทธรณ์ของนักศึกษา/Student appeal

  ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

>> ระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

>> ประกาศและเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2556

>> ประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์/ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

>> เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

>> ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

>> ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

  ประกาศของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

>> แนวปฏิบัติการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์การจัดทำเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

>> แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์

>> แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

>> แนวปฏิบัติการขอเลื่อนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา