ชื่อ - สกุล สถานะ ตำแหน่ง
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ประธานกรรมการ คณบดี
ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ
ดร.อดิศักดิ์ อินทนา กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ กรรมการ ประธานหลักสูตรปริญญาโท
ดร. กฤตศิลป์ ศิลานนท์ กรรมการ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
ดร. นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
อ. อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ กรรมการ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ดร. จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา กรรมการ หัวหน้าทีมวิจัยดิจิทัลมีเดยีแล็บ
ผศ.ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ กรรมการ ตัวแทนอาจารย์
ดร. กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต กรรมการ ตัวแทนอาจารย์
นางสาว วรนุช ญาณศักดิ์ กรรมการ
ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นางสาวอาภากร บุนนาค ผู้ช่วยเลขานุการ