• Apr2021

  ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดค่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 63 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ IoT (Internet of Things) วิทยากรโดย อาจารย์ กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ        2.การอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ รถยนต์เดินตามเส้น (Mobile Robot) วิทยากรโดย ดร.กุลจรี ตันตยกุล การอบรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วย (Smartphone) โดย คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์...

 • CoC ให้การอบรมโครงการ “เพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้ Advanced Scratch Games” แก่สภาราชินี จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “เพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้ Advanced Scratch Games” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ คุณธนากร ก้าโหรด  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้การใช้งาน Scratch ในเชิงลึกและ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจากโจทย์ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ Page Views: 70

 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best session presentation  ในงานประชุมวิชาการ The 2nd AJCC 2021: The Asia Joint Conference on Computing ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  Page Views: 22

 • ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ IoT (Internet of Things) โดยใช้บอร์ด Arduino” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาโดยมีวิทยากรคือ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ และ อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยี IoT โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเซนเซอร์ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บอร์ด Arduino ที่สามารถทำงานตามบล็อกชุดคำสั่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยตนเองในอนาคต Page Views: 27

 • Mar2021

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  จัดพิธีเปิด “CoC English Clinic Open Day”  ณ ห้อง 6609  โดยมี ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในพิธีเปิด CoC English Clinic จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ  เพิ่มทักษะ และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ เข้ามาใช้บริการ โดยเปิดให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ On March 22, 2021  The College of Computing organized the “CoC English Clinic Open Day” at Room 6609, with Asst....

 • เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลระดับประเทศ มาได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  หมวด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการ ระบบเก็งกำไรคริปโตเคอเรนซี่ ผู้พัฒนา: นายนราทร บุญเปี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รายละเอียดของผลงาน: https://youtu.be/hwXWJYmVyWs  รางวัลชมเชย  หมวดพิเศษ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) โครงการ เมมมิฟาย ผู้พัฒนา: นายวรุณ ซิงห์เกิล...

 • นายเตชิษฏ์ ฉวีวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับโล่และเกียติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัล “นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”  ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Page Views: 32

 • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer) เข้าร่วมแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ลานมังกร สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มเยาวชน เข้าชมการนำเสนอผลงาน Video Animation ในชื่อ Zero Waste in a Nutshell by 3R+1A สื่อรณรงค์การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักการ 3R1A ซึ่ง Zero Waste คือขยะเหลือศูนย์ 3R +...

 • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีม CoC Student Volunteer จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดนักสื่อสารเพื่อการรณรงค์การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ U-ZERO WASTE CREATOR CONTEST ในระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการคนบันดาลไฟปี 2  จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทีมงานคนบันดาลไฟ  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องของการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ การเรียนรู้ และตระหนักรู้ในคุณค่าของการจัดการขยะ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  โดยในกิจกรรมการประกวดดังกล่าว ทีม CoC Student Volunteer ประกอบด้วย นายเตชินท์ ภักดีเศวตโชติ  สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่  1 นางสาวศศิภา หนูแดง สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่  1  ...

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 979 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทั้งหมด 3,000 อันดับ ในปี 2020-2021 โดย URAP ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทางวิชาการสำหรับปี ค.ศ. 2020-2021 University Ranking By Academic Performance (URAP) 2020-2021   URAP เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยประเมินจากคุณภาพของบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 6 ตัวชี้วัด จากฐานข้อมูล ได้แก่   – Article วิเคราะห์จากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์   – Total Document วิเคราะห์จากจำนวนบทความวิชาการ ผลงานวิจัย บทความในการประชุมวิชาการ บทวิจารณ์ และบทวิเคราะห์ทั้งหมด   – Citation วิเคราะห์จากจำนวนการอ้างอิงของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ – Article...