กิจกรรม Introduction to Digital Engineering

 

กิจกรรม Introduction to Digital Engineeringp

 

     กิจกรรม Introduction to Digital Engineering ประกอบด้วยการบรรยาย การทำแบบทดสอบ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะนำวิศวกรรมดิจิทัล เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการนำเสนอ องค์กรวิชาชีพทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกรและความรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

 

การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

เปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 พฤศจิกายน 2563

ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอนเงิน 200 บาท/คน มาที่

 

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่บัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท : ออมทรัพย์

หลังจากโอนเงิน ให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วม และ ชื่อโรงเรียน
ส่งมาที่  E-mail : suwapat.j@phuket.psu.ac.th
ระบุหัวข้อ “หลักฐานโอนเงิน CoC Introduction to Digital Engineering”
 *หมายเหตุ: ส่งหลักฐานการโอนเงิน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 พฤศิจกายน 2563

 

ช่องทางการสมัคร: https://bit.ly/33Mdc3A

ประกาศรายชื่อ: shorturl.at/npAPZ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น!!!!