กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)

 

กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)

 

     

เนื่องจาก จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกมีไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ กำหนดการใหม่ของกิจกรรมจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและขออภัยที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมในครั้งนี้