โครงการคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ (TCAS2 /64)