CoC จัดอบรม IoT โดยใช้ Arduino Board ให้แก่นักเรียนขจรเกียรติศึกษา

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ IoT (Internet of Things) โดยใช้บอร์ด Arduino” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาโดยมีวิทยากรคือ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ และ อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยี IoT โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเซนเซอร์ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บอร์ด Arduino ที่สามารถทำงานตามบล็อกชุดคำสั่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยตนเองในอนาคต