CoC จัดค่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้แก่ ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดค่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 63 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ IoT (Internet of Things) วิทยากรโดย อาจารย์ กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ 

      2.การอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ รถยนต์เดินตามเส้น (Mobile Robot) วิทยากรโดย ดร.กุลจรี ตันตยกุล

  1. การอบรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วย (Smartphone) โดย คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ เพิ่มเติมจากการเรียนนอกห้องเรียน   ได้ศึกษาเรียนรู้ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าและไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ โดยการลงมือปฏิบัติจริง