นักศึกษา CoC ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2021

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  ในงานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี2564  The 17th National Conference on Computing and Information Technology   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Virtual Presentation System 

ชื่อผลงาน :  “กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก”

ผู้นำเสนอผลงาน : นายณัญพล ช่วยเส้ง และ ดร.นพพณ เลิศชูวงศา อาจารย์ที่ปรึกษา


Students of College of Computing, PSU Phuket have been selected to present their academic work at the National Conference NCCIT 2021.

Undergraduate students of the College of Computing participated in virtual  presenting their research at the 17th National Conference on Computing and Information Technology on May 13th, 2021.

Name of the work: “Smart IP Camera with deep learning”

Presenters: Mr. Nattapon Chuayseng and Dr. Nopphon Lertchuwongsa, advisors