เติมพลังใจน้องใหม่ให้แข็งแกร่ง “Energizing the Freshman’s Heart to Strength”

ขอเชิญน้องใหม่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม “เติมพลังใจน้องใหม่ให้แข็งแกร่ง”

เพื่อปรับตัว เตรียมสภาพจิตใจ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทั้งการเรียนออนไลน์และออฟไลน์ และรับมือกับ cyber bullying!

หนึ่งในกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-10.00 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-10.00 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

——————————————————————————————

Invite freshman to Welcoming Activities 

Topic :  Energizing the Freshman’s Heart to Strength

Objective: To adjust and prepare mentally to be ready for sudden changes both online and offline learning and dealing with cyberbullying

Speaker : Chonlada Jarukitisakul 

Ph.D., Counseling Psychology (APA-Accredited), Boston University

Licensed Psychologist at Counseling and Psychological Services,Brown University

13-14 July 2021 Time : 09.00 – 10.00 AM for Computing 

15-16 July 2021 Time : 09.00 – 10.00 AM for Digital Engineering, Digital Business