โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่

0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา)
0 7627 6046
orawan.pr@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: College of Computing, psu phuket campus