นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับกับ นายกฤชพล จันทรประทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2021 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2021 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่าน Webex Meeting 

รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ

 


CoC-PSU student received “The IT Student with Outstanding Moral and Ethics” award for the academic year 2020.

Mr. Kritchapol  Juntarapratug, a student in College of Computing, Prince of Songkla University’s Electronic Business program received a “The IT Student with Outstanding Moral and Ethics” award for the academic year 2020 from the Council of IT Deans of Thailand at the 13th National Conference on Information Technology (NCIT2021) and the 6th International Conference on Information Technology (InCIT2021) on October 29, 2021 via Webex Meeting.

The IT Student with Outstanding Moral and Ethics Award is given by the Council of IT Deans of Thailand to honor students who apply their knowledge and skills in IT for the benefit of the public, while adhering to moral and ethical principles.