ขยายเวลาการระงับบัญชีอีเมล Google (@psu.ac.th) จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้พื้นที่เกินโควตา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

📣📌 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขยายเวลาการระงับบัญชีอีเมล Google (@psu.ac.th) จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้พื้นที่เกินโควตา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ☁🔰⏰
┈────────────┈
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีประกาศ เกี่ยวกับ นโยบายจำกัดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud ซึ่งได้ประกาศแจ้งตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และได้มีการผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น ในขณะนี้ ทางผู้ดูแลระบบได้รับการแจ้งว่า มีบุคลากรและนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ได้ดำเนินการสำรองข้อมูลแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ผู้ใช้งานดังกล่าวถูกระงับการใช้งานบัญชี
.
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้ขยายเวลาการระงับบัญชี เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ยังคงมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกินกำหนดให้เข้าถึงบัญชี Google ได้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น.
.
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถอ่านคำแนะนำวิธีย้ายไฟล์จาก Google Drive (@psu.ac.th) ไปยัง OneDrive (@email.psu.ac.th) ได้ที่ https://diis.psu.ac.th/studentemail
.
---
📍📍 **หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแจ้งให้ทุกท่านใช้พื้นที่บน Google Cloud ไม่เกินที่กำหนด คือ
• บุคลากร ไม่เกิน 80GB
• นักศึกษา/ศิษย์เก่า ไม่เกิน 30GB
.
√ ตรวจสอบดูปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่ท่านใช้ที่ https://drive.google.com/settings/storage
√ หากตรวจสอบแล้วมีขนาดเกินให้ไปที่ https://drive.google.com/drive/quota
เพื่อตรวจสอบไฟล์ขนาดใหญ่ หรือไฟล์ที่ไม่จำเป็นในไดรฟ์
---
.
👥📧 ติดต่อแจ้งปัญหา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ อีเมล google@psu.ac.th
.
_________________________________.
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
🌐 https://diis.psu.ac.th
🚀 https://www.facebook.com/PSUDIIS
.
#psu #สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์