ประกาศผลการกด Like VDO โครงการ CoC Senior Project Showcase 2021

ลำดับ หลักสูตร หัวข้อ ชื่อโครงงาน ชื่อนักศึกษา Video URL สรุปยอด Like
1 IT Artificial Intelligence Find Lost Cat using Convolutional Neural Network นายนกิตติ์ เหลือขำ, นางสาวณัฐนันท์ รักช้าง https://www.youtube.com/watch?v=xVMaArGycRI&list=PLkO7YapzH9pntgypCsYncIvsOkgACymmh&index=22&pp=sAQB 471
2 IT Data Visualization Covaviz : A data visualization system to support the management of the Covid-19 situation with vaccine นางสาวพิชญา มหาชูต, นายปัญญา ยันตนนท์ https://www.youtube.com/watch?v=-Pju3ILC9fA&list=PLkO7YapzH9pntgypCsYncIvsOkgACymmh&index=46&pp=sAQB 153
3 IT Interactive Design Interactive Projection Mapping : Digital Esiimsi - tarot นางสาวรัตติภรณ์ อุตตสุรดี, นายกอบสิน จินวิเศษ https://www.youtube.com/watch?v=6__UB9iYAWw&list=PLkO7YapzH9pntgypCsYncIvsOkgACymmh&index=24&pp=sAQB 107
ลำดับ หลักสูตร หัวข้อ ชื่อโครงงาน ชื่อนักศึกษา Video URL สรุปยอด Like
1 SE Mobile Application ระบบจัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยงและจองคิวคลินิก นายศรวิทย์ ทองสง, นางสาว กรรณิการ์ ทองนุ่ม, นายณัฐพล นิศากร https://www.youtube.com/watch?v=OU8w01J8h4s&list=PLkO7YapzH9pntgypCsYncIvsOkgACymmh&index=8&pp=sAQB 76
2 SE Web Application เว็ปแอปพลิเคชันฟริบบาสเก็ต ระบบหาซื่อสินค้าที่ตนต้องการ นาย ธรรมศาสตร์ มณฑิราช, นาย ชยธร หมวดเมือง https://www.youtube.com/watch?v=rfefYOYJ-cI&list=PLkO7YapzH9pntgypCsYncIvsOkgACymmh&index=2&pp=sAQB 41
3 SE Mobile Application ระบบติดตามบุคคลหรือสิ่งของภายในอาคารโดยจะสรุปผลข้อมูลมาในรูปแบบ timeline นาย ศุภณัฐ อนันตกานนท์, นางสาวรุสฟิรดาวส์ บากา, นางสาวมาเรีย หมันล๊ะ https://www.youtube.com/watch?v=NOw95me6-ac&list=PLkO7YapzH9pntgypCsYncIvsOkgACymmh&index=17&pp=sAQB 32
ลำดับ หลักสูตร หัวข้อ ชื่อโครงงาน ชื่อนักศึกษา Video URL สรุปยอด Like
1 EBiz E-Commerce Rosemary อาหารดีราคาประหยัด นายกฤชพล จันทรประทักษ์ https://www.youtube.com/watch?v=QVgDpjGue6s&list=PLkO7YapzH9pntgypCsYncIvsOkgACymmh&index=35&pp=sAQB 188
2 EBiz Business Intelligence การวิเคราะห์แนวโน้มผู้สูงอายุ 60ปี ขึ้นไปในประเทศไทย นางสาวสิรินยา นามสน, นางสาวชนาพร ยิ่งยวด https://www.youtube.com/watch?v=ZdH8MdGN5Z4&list=PLkO7YapzH9pntgypCsYncIvsOkgACymmh&index=43&pp=sAQB 33
3 EBiz Business Intelligence รายงานเชิงวิเคราะห์แนวโน้มอัตราเงินเดือนงานไอทีในประเทศไทย นางสาวอามาณี คอแล, นายนภดล ทองหุน https://www.youtube.com/watch?v=b3W6olJzxdE&list=PLkO7YapzH9pntgypCsYncIvsOkgACymmh&index=33&pp=sAQB 32