อบรมฟรี !! ที่นั่งจำกัด เสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปทุกหลักสูตร
 
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data 

ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
สมัครได้ที่ https://www.bigdata4youth.com/code
พิมพ์รหัส PSU-Phuket
 
สิ่งที่จะได้รับ
- อาหารว่าง อาหารกลางวัน
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ประกาศนียบัตร
- เสื้อยืด
 
ความรู้ดี ๆ และฟรี ไม่ได้มีมาบ่อย ๆ 
ยุคนี้ ใคร ๆ ก็ต้องรู้เรื่อง Big Data