หัวข้ออบรม Super AI lecture และการแข่งขัน Hackathon Super AI Engineer Season3

หัวข้ออบรม Super AI lecture และการแข่งขัน Hackathon Super AI Engineer Season3

โดยศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคใต้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

.

สมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://superai.aiat.or.th

**ผู้สมัครสามารถรับชม AI Lecture ย้อนหลังได้