วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณจากโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professional Exemination: ITPE ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร TCC ชั้น 3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคผลิตและการบริการ