CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566  ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ, อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา และผู้บริหารระดับหลักสูตร พร้อมด้วย คุณภาคภูมิ สินิทธ์วรากุล กรรมการบริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิชาการและวิจัย (MOU) 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ และบริษัท ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะผู้ปฏิบัติงานฝึกหัด และส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทำวิจัยและวิชาการต่าง ๆ ร่วมกัน