ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) #Dek67

กิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) #Dek67

Highlight

 

  • พัฒนากระบวนการคิดและฝึกการคิดเชิงระบบ

  • ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดบวก

  • ฝึกการจัดระบบงานและจัดลำดับความสำคัญของงาน

  • บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

>> สมัครเข้าร่วม <<

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

0 7627 6000 ต่อ 6120
0 7627 6046
titima.v@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket