CoC-PSU ร่วมกับงานสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “CoC Job Fair 2023″​

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรม “CoC Job Fair 2023” และ ณ ห้องฉายภาพยนต์ อาคาร 5 เพื่อเปิดโอกาสสถานประกอบการ แนะนำองค์กรและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ Primo, NBTC, Lianudom, RDM Strategist, The KPI Plus, Proalpha Thailand, และ Weserve Platform ​