คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ Shanghai University of Engineering Science​

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ Shanghai University of Engineering Science ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือความร่วมมือในกิจกรรมวิชาการระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Shanghai University of Engineering Science อีกด้วย​