นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565” จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (INCIT 2023 – NCIT 2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
.
รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ รายชื่อของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย
ปีการศึกษา 2559 นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ปีการศึกษา 2560 นายธนากร ก้าโหรด นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2561 นายนนทวัฒน์ ตัณฑวณิช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2562 นายเตชิษฏ์ ฉวีวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563 นายกฤชพล จันทรประทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2564 นาย พุฒิพิสิฐ ทุ่งกลาง นักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2565 นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
——————————————-
CoC-PSU student received “The IT Student with Outstanding Moral and Ethics” award for the academic year 2022.
Ms. Benyapa Jan Eaid, a Digital Business program student at the College of Computing, Prince of Songkla University, was honored with the “The IT Student with Outstanding Moral and Ethics” award for the 2022 academic year. This prestigious recognition was bestowed by the Association of Council of IT Deans during the 15th National Conference on Information Technology (NCIT2023) and the 7th International Conference on Information Technology (InCIT2023). The event took place on November 16, 2023, at Mae Fa Luang University in Chiang Rai, Thailand.
The award, “The IT Student with Outstanding Moral and Ethics,” is an accolade from the Association of Council of IT Deans. It is awarded to students who demonstrate exemplary application of their IT knowledge and skills for the public good, while strictly upholding moral and ethical standards.