แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา และขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา และขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ

👉 แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา 

  1. การแต่งกาย ชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

  2. หากเข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

  3. การขอเลื่อนสอบ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ ป่วย ให้นักศึกษาแจ้งภายใน 30 นาที หลังจากเริ่มการสอบในรายวิชานั้น โดยแจ้งงานวิชาการของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7627-6000 ต่อ 6120, 6117, 6104 และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นในเอกสารขอเลื่อนการสอบ

👉  ขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ  

** กรณีนักศึกษาตรวจพบว่า เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้นักศึกษาดำเนินการตามเอกสาร “ขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ” โดยแจ้งงานวิชาการของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7627-6000 ต่อ 6120, 6117, 6104 และนักศึกษาต้องถ่ายรูปของผลการตรวจ ATK ในวันดังกล่าว ที่ทำการตรวจ ระบุชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา และวัน/เวลาที่ทำการตรวจบนชุดตรวจ 


Guidelines for the final examination of PSU students

👉

  1. Dress code: student uniform according to the university's regulations

  2. If students enter the exam room more than 30 minutes late, the students will not be allowed to take the exam.

  3. In case of emergency or sickness, students must report to CoC academic, telephone number 0-7627-6000 ext. 6120, 6117, 6104 within 30 minutes after the exam start for that course. After that, the students contact the students' advisors to ask for opinions on documents to postpone the examination.

 

** If students are infected with the Coronavirus Disease 2019, the students must proceed with the process of requesting an examination postponement. The students must report to CoC academic, telephone number 0-7627-6000 ext. 6120, 6117, 6104, and the students must provide a photograph of the ATK test results with the name, last name, student ID, and testing date/time.