บุคลากร CoC-PSU เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บุคลากรสายอำนวยการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ประเภทการพัฒนางานประจำ ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนผ่านเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล (Transform with Digital Transformations)” จัดโดย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุม ได้แก่
.
1. การจัดทำเว็บไซต์สำหรับเอกสารเบิกจ่ายวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Disbursement Requests Website for College of Computing, Prince of Songkla University) โดย นางสาวเกวลิน วรรณพรหม นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
.
2. การปรับปรุงและยกระดับกระบวนการงานบริการวิชาการ : การให้บริการลูกค้า (Enhancing and Elevating Academic Service Processes with a Focus on Customer Service) โดย นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์