อาจารย์ CoC-PSU ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในงาน Blockchain to Government Conference

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าทีมวิจัย PSU Block วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของภาครัฐ ในหัวข้อ การพัฒนาบล็อกเชนในสถาบันการศึกษา ในงาน B2GC (Blockchain to Government Conference) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านบล็อกเชน รวมถึงกับฝึกอบรมสำหรับครู เพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียนได้ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดสำหรับโครงการด้านบล็อกเชนที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
สำหรับ งาน B2GC (Blockchain to Government Conference) จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนได้พบปะ พูดคุยเกี่ยวกับโครงการกระเป๋าตังค์ดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกเชน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกสถานที่ อีกด้วย
——————————————

CoC-PSU Lecturer Invited to Participate in Blockchain to Government Conference

From January 17th to 19th, 2023, Assistant Professor Dr. Warodom Werapun, Associate Dean for Research and Innovation, and the head of the PSU Block research team at the College of Computing, Prince of Songkla University, attended a seminar on the application of blockchain technology in government operations. The event, known as the Blockchain to Government Conference (B2GC), focused on developing blockchain in educational institutions.

The primary objective of the seminar was to discuss blockchain education and training for teachers, enabling them to impart knowledge to students effectively. Additionally, the participants explored ideas for blockchain projects that students could apply daily.

The B2GC (Blockchain to Government Conference) is an official event where the Thai government meets blockchain world leaders to discuss the Thai Digital Wallet Scheme and national blockchain infrastructure as a gateway to a more digital Thailand, delivering tangible benefits to its people. As Thailand charts its course toward economic modernization, blockchain stands at the forefront as a transformative force, reshaping paradigms of trust, security, and decentralization. 

In addition, Aj. Ayuth Intrapradit and students from CoC also participated in the event to gain valuable experiential learning outside the classroom.