บุคลากร CoC-PSU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาความคิด SMEs ด้วย Soft Power” ​

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ได้เชิญบุคลากรจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต บรรยายในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาความคิด SMEs ด้วย Soft Power” โดยมี ผศ.ดร.วีราภรณ์ ซิดดู เป็นวิทยากร อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และนางสาวอาภากร บุนนาค เป็นผู้ช่วยวิทยากร โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ เกิดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลคค่าและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจตนเอง​
.
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://computing.psu.ac.th/academic-services/ หรือ https://computing.psu.ac.th/th/