วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ College of Science and Engineering, National Dong Hwa University, Taiwan (ROC)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาลัยฯ และทีมผู้บริหารจาก College of Science and Engineering, National Dong Hwa University, Taiwan (ROC) โดย Professor Wu-Yuin Hwang, Ph.D. ได้ลงนามร่วมกันใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนวิชาการ วิจัย การพัฒนาศักยภาพและความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับการศึกษาระหว่างประเทศของทั้งสองสถาบัน
**********************************************************************************
College of Computing, PSU Phuket signed a “Memorandum of Agreement” with the College of Science and Engineering, National Dong Hwa University, Taiwan
.
On June 21, 2024, the College of Computing, represented by Dean Assoc. Prof. Dr. Aziz Nanthaamornphong and his executive team signed a Memorandum of Agreement (MOA) with the College of Science and Engineering at National Dong Hwa University, Taiwan (ROC) represented by Professor Wu-Yuin Hwang, Ph.D., Dean of the College of Science and Engineering. The MOA aims to foster knowledge sharing and research collaborations, enhance personal potential and knowledge, and promote student exchanges between the two institutions.