CoC-NEWSLETTER VOL.002 นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม NCIT & InCIT 2017

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และคณาจารย์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCIT 2017 และ นานาชาติ InCIT 2017

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญาโท และคณาจารย์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 9th National Conference on Information Technolgoy (NCIT) และ ระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Information Technology (InCIT) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้

งาน InCIT 2017

1.ชื่องานวิจัย: Banana Cultivar Classification using Scale Invariant Shape Analysis
นักวิจัย: Kwankamon Dittakan, Nawanol Theera-Ampornpunt, Waraphon Witthayarat, Sararat Hinnoy, Supawit Klaiwan, Thunyatorn Pratheep

2.ชื่องานวิจัย: A Linked Data Approach to Planning Collaboration amongst Local Governments in Thailand
นักวิจัย: Lerluck Boonlamp

 งาน NCIT 2017

1.ชื่องานวิจัย: การพัฒนาระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ
นักวิจัย: นายศุภโชค หนูปาน นายจิรายุ ชิณวงศ์ Mr.Borey Sok และดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

2.ชื่องานวิจัย: การสกัดรูปแบบสำหรับการตั้งชื่ออาหารไทย
นักวิจัย: นายนวพงษ์ อติวัฒนานนท์ นายธนวัฒน์ วิชัย นายทัตพงศ์ บุบผัน และดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

3.ชื่องานวิจัย: การเปลี่ยนแปลงขนาด bundle storage และ bundle size ที่มีผลต่อ delivery ratio ในเครือข่าย DTN กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นักวิจัย: นายอิทธิพัทธ์ เปลี่ยนสมัย และอ.มณีเนตร พวงมณี

4.ชื่องานวิจัย: การนับเม็ดยาต่างขนาดและรูปร่างด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
นักวิจัย: ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ นางสาวณัฎฐ์นรี นวลนิ่ม นางสาวฐิติภรณ์ สว่างวงศ์ และนางสาวธัญธร ประทีป

5.ชื่องานวิจัย: การพัฒนาต้นแบบการสร้างข้อมูลทดสอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนสภาวะแวดล้อมการทดสอบการยอมรับระบบ
นักวิจัย: ดร.อดิศักดิ์ อินทนา นางสาวทิวาทิพย์ ศรีรักษา นายสรศักดิ์ แก้วยาว นายจิรวัฒน์ เพ็ชรุพันธ์ และนายไกรศร สิงสม

6.ชื่องานวิจัย: ต้นแบบสำหรับการพัฒนายูสเคสเพื่อสนับสนุนวิศวกรรมความต้องการเชิงบทภาพเหตุการณ์
นักวิจัย: ดร.อดิศักดิ์ อินทนา นายสุทธิเกียรติ วงษ์นา นายจตุวิทย์ พิทักษ์ด่านสกุล และนายภานุวัฒน์ บูรณประพันธ์

7. ชื่องานวิจัย: การวิเคราะห์การสกัดรูปแบบการตอบกลับที่สุภาพ ต่อข้อความแสดงความเห็นที่มีต่อสินค้าและบริการ
นักวิจัย: นางสาวทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว และดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ