CoC-NEWSLETTER VOL.005 แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเอเชีย 2017

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม..ภูเก็ต  ที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเอเชีย
2017 ACMICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติระดับอุดมศึกษา (ACM-ICPC: ACM International Collegiate Programming Contest) ในระดับเอเชีย (Asia Nakhon Pathom Regional Contest) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 ทีม ได้แก่

ทีม: Keywords 3.1
Mr.Pkaypreak Ung
Mr.Borey Sok
นายภาสกร รัตนประพันธ์
ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ (โค้ช)

ทีม: Sometime Lucky
นายณัฐวัตร ทองอร่าม
นายศุภณัฐ ลัดดาแย้ม
นายณัฐวัฒน์ สงสม
นายอัมรินทร์  ดีมะการ (โค้ช)

ทีม: Infinite
นายธีร์ธวัช เขียวพิลาภ
นายอนุชิต พลีทั้งกาย
นางสาวสุกัญญา ฤทธานนท์
นายกุลวรรธน์ เชาวนวาที (โค้ช)

ในปีนี้มีนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบในระดับทวีปทั้งหมด 74 ทีม 222 ผู้เข้าแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 26 ทีมจากต่างประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และ 48 ทีม จากประเทศไทย

การแข่งขัน ACM-ICPC หรือ ACM International Collegiate Programming Contest เป็นการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด จัดโดยสมาคม Association for Computing Machinery (ACM) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่เก่าแก่และมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าว จะเน้นการพัฒนาด้านอัลกอริทึม (การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี) เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้แก้ปัญหาภายใต้สภาวะที่กดดัน ทั้งนี้ ผู้แข่งขัน 3 คน จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน มีอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมทีม (Coach)  จะต้องแก้ไขปัญหา 8 – 12 ข้อ ภายในเวลา 5 ชั่วโมง โดยมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง