โปรแกรมฝึกงาน The Internship

The Internship PROGRAM เป็นโปรแกรมฝึกงานแห่งแรกที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้เพิ่มประสบการณ์ผ่านการทำงานจริง
กับบริษัท Startup ชั้นนำของประเทศ