CoC-NEWSLETTER VOL.007 สอบสัมภาษณ์โควตา 14 จ. COE

สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รอบ TCAS 1/2)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์กำหนด สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลในเรื่องหลักสูตร จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง และผลงานของพี่ ๆ นักศึกษาที่ไปคว้ารางวัลมาจากเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ และนานา ๆ ชาติ พร้อมนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้ข้อมูลในเรื่องของหอพักนักศึกษา และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้คือ ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล และอาจารย์พัชรี เทพนิมิตร