ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program ณ SOJO University, Japan

 

#เรียนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ #ก็มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่น
สัมภาษณ์นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการที่ #ประเทศญี่ปุ่น
————-
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program
ณ SOJO University, Kumamoto, Japan
————-
โครงการ Sakura Science Program เป็นความร่วมมือระหว่าง SOJO University, Japan – วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จาก มหาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาจะต้องเดินทางไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีจำนวน 6 คน ได้แก่

1.นางสาวอาภากร บุนนาค นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4
2.นายประกาศิต อินทรสมบัติ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4
3.นายพงศกร ชำนาญกิจ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4
4.นางสาวทรรศนีย์ หัตถิยา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4
5.นายฐาปกรณ์ เพชรสวี นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3
6.นางสาวภัทรกันย์ จันปาน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3

สำหรับโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งในเชิงวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Japan Science and Technology (JST) เป็นระยะเวลา 10 วัน โดยนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนตลอดการเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ทั้ง 6 คน เผยว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้ในทุก ๆ ด้านให้ได้มากที่สุด