สนับสนุนค่าสอบ TOEIC 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต

สนับสนุนค่าสอบ TOEIC 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 

ที่สอบระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561

 

ผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุน

1. นักศึกษา 3 อันดับแรก ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด แยกตามชั้นปี

2. นักศึกษา 3 อันดับแรก ที่มีช่วงพัฒนาการของคะแนนที่มากที่สุด โดยเปรียบเทียบระหว่างการสอบที่เกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561 กับ การสอบครั้งใดก็ได้ แยกตามชั้นปี

 

*** การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถยื่นผลสอบตัวจริง+สำเนา และสำเนาบัตรนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2561
ที่ คุณวรนุช ญาณศักดิ์ (พี่นุ้ย) ห้อง 6615 อาคาร 6 ชั้น 6