ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ คว้า 3 รางวัลจากเวที NSC 2018

ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ  คว้า 3 รางวัลจากเวที NSC 2018 (National Software Contest )
(โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things))

1. รางวัลชมเชยระดับประเทศ มูลค่า 10,000 บาท
2. รางวัลพิเศษ Smart Living Award by SiriVentures มูลค่า 10,000 บาท
3. รางวัลพิเศษ อันดับ 3 (สำหรับโครงการที่ประยุกต์ใช้ NETPIE) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (IoT) จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลค่า 20,000 บาท

นักศึกษาผู้พัฒนา: นายทศพล เหมนะ นายอุดม แนะแก้ว และนางสาวศราวดี พุดขาว สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต


Rekcol : Smart Locker For Smart Life เป็นบริการเช่าตู้ล๊อคเกอร์ออนไลน์ร่วมกัน เพื่อรองรับการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า