NIA เปิดรับข้อเสนอโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม ซีซัน 2

ข่าวดี!!! NIA ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม ซีซัน 2 จนถึง 30 มิถุนายนนี้

สนช. จับมือภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชวนคนรุ่นใหม่อายุ 15 ปีขึ้นไป ทีมละไม่เกิน 5 คน ร่วมประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาทางสังคมโดยใช้นวัตกรรมได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2561
สามารถส่งใบสมัคร ออนไลน์ได้ที่https://form.jotform.me/81260320630442

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภทบุคคลทั่วไป
1. คนรุ่นใหม่ อายุ 15 ปีขึ้นไป รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
3. สามารถปลุกปั้นแผนธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างต่อเนื่องในระยะเวลากว่า 4 เดือน
4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

ประเภทนักเรียนนักศึกษา
1. นักเรียนนักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป และกำลังศึกษาอยู่ไม่เกิน ระดับปริญญาโท (โดยมีเอกสารแสดงสถานะภาพของนักศึกษา เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือเอกสารอื่นๆ) รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
3. สามารถปลุกปั้นแผนธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างต่อเนื่องในระยะเวลากว่า 4 เดือน
4. แผนธุรกิจที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

ระยะเวลาในการรับสมัครและกิจกรรม
– เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561 และส่งแผนฉบับย่อ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (วันประทับตราไปรษณีย์)
– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
– ผู้ผ่านเข้ารอบแรกเข้าร่วมการอบรม ช่วงเดือน สิงหาคม 2561
– ผู้ผ่านการเข้าอบรมส่งแผนธุรกิจฯฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการ 20 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561
– ประกาศผู้อ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอแผนธุรกิจฯ วันที่ 8 กันยายน 2561
– ผู้เข้ารอบนำเสนอแผนธุรกิจฯ ต่อคณะกรรมการ วันที่ 15 กันยายน 2561
– ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ทั้งประเภทบุคคลทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561
– มอบรางวัลการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2561

เงินรางวัลและการสนับสนุน
ประเภทบุคคลทั่วไป
– รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 50,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 2 30,000 บาท
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล 10,000 บาท
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 1 30,000 บาท
– รองชนะเลิศลำดับที่ 2 10,000 บาท
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล 5,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กhttps://m.facebook.com/swuba/posts/1272421679558815