CoC NEWS ISSUE 037 นศ. CoC เข้าร่วม โครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน ได้แก่
1. ภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ (สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)
2. ฐิณการ จันทร์ทอง (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์)
3. ปิยะบุตร เจริญพงษ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์)
4. กฤติมา ทองเลี่ยมนาค  (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์)
5. พศิน วิจิตรวงศากร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย Osaka Prefecture University จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ Workshop: Hands-on Experience on AI and  IoT ซึ่งเป็นการศึกษาเทคโนโลยี Internet of Things และวิทยาการข้อมูล (Data Science) โดยใช้ภาษา Python ทั้งนี้ นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ใช้ความรู้จากการอบรมเพื่อพัฒนาโครงงานย่อยโดยใช้ข้อมูลจากการแข่งขัน RoboCup (AI Soccer Simulation) และข้อมูลจาก Laser Range Finder Sensors หลังผ่านการฝึกอบรมทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้นำเสนอโครงงานย่อย 3 โครงาน ได้แก่
1. การประมวลผล Log files จากการแข่งขัน RoboCup เพื่อหาผู้เล่นทรงคุณค่า
2. การประยุกต์ใช้ Laser Range Finder Sensors ในการตรวจสอบจำนวนสินค้า
3. การประยุกต์ใช้ Laser Range Finder Sensors ในการตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุในห้องน้ำ
ทั้งสามโครงการดังกล่าวได้รับคำชื่นชมจากคณาจารย์และนักศึกษาของ  Osaka Prefecture University เป็นอย่างมาก นอกจากการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว นักศึกษายังได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Prof. Hiroshi Tsuji อธิการบดีของ Osaka Prefecture University จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม Plant Factory ซึ่งเป็นโรงงานผลิตผักอัตโนมัติที่พัฒนาจากการบูรณาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและงานวิจัยระดับสูงของบริษัท NEC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองโอซากา พร้อมทั้งยังเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ ปราสาทโอซากา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และย่านการค้าสำคัญต่าง ๆ ของเมืองโอซากาอีกด้วย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ถือได้ว่านักศึกษาได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถเปิดมุมมองใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น