การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ด้วย Thunkable

เรื่อง/Topics : การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ด้วย Thunkable
วิทยากร/Lecturer : ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต
หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
วันที่/Date : 8-9 สิงหาคม 2561