CoC-PSU ร่วมกับ บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด และ DEPA จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Coding for Startup”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Coding for Startup” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบุคคลที่สนใจ สามารถนำการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th Page Views: 2

Continue reading

CoC-PSU จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fun in Business with Board Game

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fun in Business with Borad Game ให้กับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 คน วิทยากรโดย อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้หลักธุรกิจโดยใช้เกมกระดานสองเกมคือ “Powergrid” และ “Terraforming Mars” ในการทำความเข้าใจหลักธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการทรัพยากร ผ่านประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนาน . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th/...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนโครงการ “เริ่มต้นกับ Coding”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนโครงการ “เริ่มต้นกับ Coding” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีอาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว โดยหัวข้อการอบรมได้แก่ การสร้างเกมด้วย GDevelop และ Internet of Things โดยใช้ Blockly ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ได้เรียนรู้การสร้างเกม และการเรียนรู้การควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต Page Views: 3

Continue reading

CoC-PSU จัดค่าย “Next Gen CoC-PSU Camp 2023”

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม “Next Gen CoC-PSU Camp 2023” โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นพบทักษะความสามารถของตนเอง โดยมีหัวข้อดังนี้ AI for Graphic Design วิทยากรโดย ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร หัวข้อการคิดวิเคราะห์ วางแผน ทำงานร่วมกันเป็นทีมจากเกมส์จำลองธุรกิจ Monsoon วิทยากรโดย อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ หัวข้อการการทดลองจริงในห้องปฎิบัติการสำหรับ Electronics Circuit วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที นอกจากได้เรียนรู้ โดยการทดลองปฏิบัติจริงในหัวข้อต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการโดยรุ่นพี่นักศึกษาจาก CoC และ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน Page Views: 15

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้ธุรกิจผ่านเกม สามารถเข้าใจหลักการทำงานและเรียนรู้เชิงธุรกิจ การบริหารทรัพยากรในองค์กรโดยอาศัย Monsoon Simulation Game ได้ วิทยากร โดย อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ Page Views: 19

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ SMT

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ SMT เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31 คน เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา C เบื้องต้น วิทยากร โดย ดร.อมรรัตน์ ประสิทธิศุภโรจน์ และการสร้างเกมด้วยโปรแกรม GDevelop วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที   Page Views: 17

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจัดอบรมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระหว่างวันที่ 9- 17 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ร่วมมือกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดอบรมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งระดับจำนวน 529 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับตนเองจนเกิดเป็นความรู้แบบยั่งยืนได้ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนตามศาสตร์การเรียนรู้ที่ทางวิทยาลัยได้เปิดสอนและเป็นพื้นฐานที่นักเรียนควรจะมีเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งหมด 11 กิจกรรม ซึ่งได้แก่ สร้างฟิลเตอร์สำหรับ IG Story ด้วยโปรแกรม SparkAR, Creative Thinking, Fun in Business with Board game, Office, Google platform/ Google searching, บ่งบอกตัวตนผ่าน​ caption เท่ห์ด้วย​ Photoshop, Create powerful apps and websites, without code,...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเพาะกล้าคงเก่งด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 124 คน เกี่ยวกับ การสร้างเกมด้วยโปรแกรม GDevelop วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที,  การสร้าง Stop motion โดย คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ และการสร้างเว็บไซต์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป  โดย คุณอาภากร บุนนาค Page Views: 17

Continue reading

CoC-PSU จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Science

ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Science ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติใน 3 หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ หัวข้อ Design Thingking วิทยากรโดย ดร.กุลจรี ตันตยกุล, หัวข้อ Data Analysis วิทยากรโดย อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ หัวข้อ Machine Learning วิทยากรโดย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Page Views: 17

Continue reading