CoC-PSU จัดค่าย “Next Gen CoC-PSU Camp 2023”

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม “Next Gen CoC-PSU Camp 2023” โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นพบทักษะความสามารถของตนเอง โดยมีหัวข้อดังนี้ AI for Graphic Design วิทยากรโดย ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร หัวข้อการคิดวิเคราะห์ วางแผน ทำงานร่วมกันเป็นทีมจากเกมส์จำลองธุรกิจ Monsoon วิทยากรโดย อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ หัวข้อการการทดลองจริงในห้องปฎิบัติการสำหรับ Electronics Circuit วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที นอกจากได้เรียนรู้ โดยการทดลองปฏิบัติจริงในหัวข้อต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการโดยรุ่นพี่นักศึกษาจาก CoC และ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน Page Views: 13

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้ธุรกิจผ่านเกม สามารถเข้าใจหลักการทำงานและเรียนรู้เชิงธุรกิจ การบริหารทรัพยากรในองค์กรโดยอาศัย Monsoon Simulation Game ได้ วิทยากร โดย อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ Page Views: 15

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ SMT

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ SMT เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31 คน เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา C เบื้องต้น วิทยากร โดย ดร.อมรรัตน์ ประสิทธิศุภโรจน์ และการสร้างเกมด้วยโปรแกรม GDevelop วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที   Page Views: 12

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจัดอบรมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระหว่างวันที่ 9- 17 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ร่วมมือกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดอบรมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งระดับจำนวน 529 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับตนเองจนเกิดเป็นความรู้แบบยั่งยืนได้ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนตามศาสตร์การเรียนรู้ที่ทางวิทยาลัยได้เปิดสอนและเป็นพื้นฐานที่นักเรียนควรจะมีเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งหมด 11 กิจกรรม ซึ่งได้แก่ สร้างฟิลเตอร์สำหรับ IG Story ด้วยโปรแกรม SparkAR, Creative Thinking, Fun in Business with Board game, Office, Google platform/ Google searching, บ่งบอกตัวตนผ่าน​ caption เท่ห์ด้วย​ Photoshop, Create powerful apps and websites, without code,...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเพาะกล้าคงเก่งด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 124 คน เกี่ยวกับ การสร้างเกมด้วยโปรแกรม GDevelop วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที,  การสร้าง Stop motion โดย คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ และการสร้างเว็บไซต์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป  โดย คุณอาภากร บุนนาค Page Views: 14

Continue reading

CoC-PSU จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Science

ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Science ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติใน 3 หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ หัวข้อ Design Thingking วิทยากรโดย ดร.กุลจรี ตันตยกุล, หัวข้อ Data Analysis วิทยากรโดย อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ หัวข้อ Machine Learning วิทยากรโดย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Page Views: 14

Continue reading

CoC-PSU ร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานหุ่นยนต์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกว่า 80 คน ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีการสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ Tourtellot Burger ประกอบการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับพื้นฐานระบบหุ่นยนต์ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกเขียนโค้ดเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อีกด้วย โดยมี ดร.ยศวีย์ แก้วมณี และ อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที เป็นวิทยากร และ  คุณเอกวัฒน์ วชิระพันธ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากรในครั้งนี้อีกด้วย Page Views: 10

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม “คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม "คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)" โดย เหล่าอาจารย์ 3 ทหารเสือ ในหัวข้อ "Python Talks"  วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 - 19.30 น. . ห้ามพลาด! ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ที่ Facebook Page: College of Computing, PSU Phuket YouTube Channel: College of Computing, PSU Phuket . พิเศษสำหรับผู้ที่กดแชร์โพสต์นี้ ลุ้นรับเฟลชไดร์ฟ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 100 CoC ร่วมกับ depa และ Cisco System จัดโครงการอบรม CCNA Training

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และบริษัท Cisco System จัดโครงการอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Training พร้อมมีการสอบ certificate CCNA ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2562 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิสูตร ผิวขำ Cisco Certified Instructor เป็นวิทยากร โครงการครั้งนี้ได้รับเกียติจาก ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ ในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และ คุณประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคใต้ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ทั้ง Network Fundamental, Connecting Network, Scaling...

Continue reading