CoC NEWS ISSUE 041 น.ศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย
     วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ และ นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย
โครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกนักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  เพื่อผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์สำหรับเยาวชน