CoC NEWS ISSUE 046 นศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket

เมื่อวันที่ 4-10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ Osaka Prefecture University จัดกิจกรรม 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คน และนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 3 คน ได้แก่

  1. นางสาวสิรินธร บุญวัชระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. นางสาวศรัณยา หวันประรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. นายจิรวัฒน์ แป้นแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมดังกล่าว เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย นาฏศิลป์ไทย และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการของวิทยาการข้อมูล (Data Science) นอกจากนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสทัศนศึกษา สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย