CoC NEWS ISSUE 050 CoC มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561

 

    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 1/2561 จำนวน 8 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 4 ทุน และทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 4 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

 

    วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 8 คน ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา