CoC NEWS ISSUE 064 นักศึกษา IT 4 เข้าศึกษาดูงานที่ สวทช.

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน ซึ่งนำโดย ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ เข้าศึกษาดูงานในรายวิชาสัมมนา ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางคณะได้รับการต้อนรับ และคำแนะนำเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
ช่วงเช้าทางคณะได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิด เรียนรู้แนวโน้มของเทคโนโลยี กระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ เเละพัฒนาระบบงานต่าง ๆ

และในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงานในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เรียนรู้แนวคิดการออกแบบ และพัฒนา แบบ Human-Centered Design คือการเข้าไปศึกษากลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่สุด พร้อมทั้งได้เข้าไปดู และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงภายในศูนย์

ทั้งนี้การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ตามทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รู้จักที่จะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำงานจริง เป็นช่องทางให้นักศึกษาได้แชร์ผลงาน แลกเปลี่ยนความคิด และรวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมงานกับหน่วยงานในอนาคตอีกด้วย